در حال خارج شدن از سیستم کاربری شما ...
موسسه آموزش زبان های خارجی گپ
:: آموزش/ دوره های گروههای سنی/ نوجوانان :دوره اول (12 تا 15 سال).دوره دوم (15 تا 18 سال)

دوره های گروه  سنی، دوره اول، 12تا 15 سال.

دوره اول ( 12تا 15سال)
تدریس این دوره ها در آموزشگاه گپ به شیوه ای متفاوت و همراه با استفاده از فیلم، Itools  و Story Books بوده که زمینه را برای یادگیری عمیق زبان آموزان فراهم می کند.

دوره های گروه سنی نوجوانان، دوره اول، 12تا 15 سال.

تعداد بازدید: ۱,۳۱۳ نفر
بازدید کل: ۱۵۲,۷۲۸ نفر